Beth sydd ymlaen/

Trosolwg Wythnos Cymru: Cymru. Cenedl hyderus sy'n edrych tuag allan, sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang.

I ddathlu ein diwrnod cenedlaethol, Dydd Gŵyl Dewi, ac amlygu'r cysylltiadau sydd gennym ag Iwerddon, bydd Llywodraeth Cymru a'i phartneriaid yn cynnal Wythnos Cymru Dulyn yn Dome Cymru, adeilad EPIC CHQ 9-13 Mawrth.

Mae Cymru ac Iwerddon yn rhannu llawer o bethau, gyda chyswllt cryf rhwng y ddwy wlad dros Fôr Iwerddon ers canrifoedd. Rydym yn rhannu cysylltiadau diwylliannol, academaidd, busnes a theuluol ar sail ein cysylltiadau oes. Byddwn yn dod â’r berthynas fodern a bywiog hon yn fyw i chi yn ystod wythnos Cymru Dulyn 2020 gydag ystod eang o bartneriaethau a gweithgarwch i arddangos ein cysylltiadau a'n hymrwymiad i barhau i ddatblygu a chynnal y berthynas gref hon.

Watch Live Stream

Mae gwybodaeth ddiweddaraf am bopeth yn Wythnos Cymru / Dulyn ar ein cyfrif Twitter
#PethauBychain #CymruacIwerddon #WythnosCymruyngNhulyn

@WalesinIreland

Ddydd Llun 9 Mawrth

Future Generations Commissioner For Wales
Llywodraeth

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol - trafodaeth panel

10:00 - 11:30

Read More of Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol - trafodaeth panel

Trafodaeth banel ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru.

Bydd pobl ifanc o Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau'r Dyfodol yng Nghymru ac Arweinydd Newid o Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yn gwneud cyflwyniad i arweinwyr y dyfodol yn Iwerddon, gwneuthurwyr polisi, cynrychiolwyr diwydiant ac arweinwyr y trydydd sector yn Iwerddon.

Bydd aelodau Cymru yn cyflwyno'r Ddeddf, ei phwrpas, ei nodau a'i hamcanion.

Yn dilyn y cyflwyniad bydd trafodaeth banel, dan gadeiryddiaeth Tammy Darcy, sylfaenydd prosiect Shona. Bydd y panel yn cynnwys arweinwyr y dyfodol o Gymru ac Iwerddon, lle byddant yn trafod effaith y Ddeddf ers 2015, cynlluniau'r Comisiwn yn y dyfodol, sut y gellid efelychu'r ddeddfwriaeth mewn gwledydd eraill a'r sefyllfa bresennol yn Iwerddon.

Bydd cyfle wedyn i westeion ofyn cwestiynau i'r panel.

Drwy wahoddiad yn unig

Museum Wales
Diwylliant A'r Celfyddydau

Partneriaethau Amgueddfeydd yn Iwerddon a Chymru ar ôl Brexit

14:30 - 16:00

Read More of Partneriaethau Amgueddfeydd yn Iwerddon a Chymru ar ôl Brexit

Sut y gallwn gynnal a chryfhau partneriaethau rhwng amgueddfeydd yn Iwerddon a Chymru ar ôl Brexit? Ac ar ôl rhaniad posibl gwledydd y Deyrnas Unedig?

Drwy gyfrwng trafodaeth, byddwn yn ystyried meysydd lle y gellir cryfhau partneriaethau a nodi ffyrdd y gallwn ddysgu oddi wrth ein gilydd dros yr ychydig flynyddoedd nesaf er gwaethaf y cynnwrf gwleidyddol yn yr ynysoedd hyn.

Erbyn mis Rhagfyr 2020, mae Llywodraeth Prydain wedi addo y bydd cytundeb rhwng yr Undeb Ewropeaidd (gan gynnwys Iwerddon) a'r Deyrnas Unedig ar delerau ymadawiad y Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd. Mae dyfodol yr Undeb ei hun bellach yn y fantol.

Sut y bydd amgueddfeydd, a sefydliadau ledled y DU megis y British Council, yn ailffurfio eu hunain a'u modelau o bartneriaeth ryngwladol i ymateb i'r realiti newydd. Bydd y drafodaeth ford gron yn edrych ar fater sy'n gyffredin i amgueddfeydd yn y ddwy wlad fel canolbwynt ar gyfer archwilio'r her hon.

Drwy wahoddiad yn unig

REIC x y Stamp
Diwylliant A'r Celfyddydau

REIC x Y Stamp: Perfformiad Barddoniaeth a’r Gair Llafar

19:00 - 21:00

Read More of REIC x Y Stamp: Perfformiad Barddoniaeth a’r Gair Llafar

Noson amlieithog o farddoniaeth a’r gair llafar i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Merched ac i archwilio’r cysylltiadau byw rhwng beirdd o Iwerddon a Chymru.

Gan gynnwys perfformiadau gan Ciara Ní É, Dairena Ní Chinnéide, Sionnain Ní Ghréacháin, Taylor Edmonds, Llio Maddocks a Sian Miriam yn Gymraeg, Gwyddeleg a Saesneg.

Tocynnau ar gael Ddydd Llun 24 Chwefror

Register Now

Dydd Mawrth 10 Mawrth

Sophie Howe
Diwylliant A'r Celfyddydau

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru -Sgwrs gyda Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

13:00 - 14:00

Read More of Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru -Sgwrs gyda Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru ddydd Llun bydd mynychwyr yn cael cyfle i sgwrsio â Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ei hun.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gymedroli gan Bethan Kilfoil, newyddiadurwr RTE.

Tocynnau ar gael yn fuan

Register Now
Tourism Briefing
Busnes

Briff twristiaeth: Blwyddyn Awyr Agored a Thu Hwnt

16:00 - 18:00

Read More of Briff twristiaeth: Blwyddyn Awyr Agored a Thu Hwnt

Cyflwyniad i gysylltiadau masnach cludo a theithio gan dîm twristiaeth a marchnata Llywodraeth Cymru ar flwyddyn Awyr Agored Llywodraeth Cymru.

Drwy wahoddiad yn unig

Welsh Diaspora Event
Diwylliant A'r Celfyddydau

Noson Cymry a'r Byd

18:30 - 21:00

Read More of Noson Cymry a'r Byd

Mae mudiadau’r Cymry alltud yn Nulyn yn dod at ei gilydd i gynnal noson.

Drwy wahoddiad yn unig

Dydd Mercher 11 Mawrth

Cyber Ireland
Diwydiant

Digwyddiad Seiber Iwerddon

07:45 - 09:30

Read More of Digwyddiad Seiber Iwerddon

Digwyddiad a drefnir gan Lywodraeth Cymru ac Adran Masnach Ryngwladol y DU ar gyfer seiber Cymru a seiber Iwerddon i gyfarfod a thrafod eu clystyrau seiber.

Drwy wahoddiad yn unig

Urdd Gobaith Cymru and TG Lurgan
Diwylliant A'r Celfyddydau

Urdd Gobaith Cymru a TG Lurgan

11:00 - 12:00

Read More of Urdd Gobaith Cymru a TG Lurgan

Lansio Partneriaeth gyffrous rhwng Urdd Gobaith Cymru a TG Lurgan yng nghwmni Eluned Morgan – Gweinidog Llywodraeth Cymru dros y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Drwy wahoddiad yn unig

University College Cork
Academaidd Ac Ymchwil

Lansiad prosiect y Porthladdoedd yn y Gorffennol a'r Presennol

13:30 - 15:00

Other Voices Dublin
Diwylliant A'r Celfyddydau

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru mewn partneriaeth â Lleisiau Eraill yn cyflwyno: Iaith, Diwylliant a Gwasgariad: trafodaeth banel

16:00 - 17:30

Read More of Celfyddydau Rhyngwladol Cymru mewn partneriaeth â Lleisiau Eraill yn cyflwyno: Iaith, Diwylliant a Gwasgariad: trafodaeth banel

Drafodaeth banel sy’n archwilio themâu ymfudo a hunaniaeth yng Nghymru ac Iwerddon, dylanwad ein hieithoedd a’n diwylliant ar lwyfan rhyngwladol; a sut rydym yn cysylltu ag yn ailgysylltu â’n gwasgariad.

Huw Stephens sy’n cadeirio, gyda chyfraniad gan Philip King ,Georgia Ruth a Lauren Ni Chasaide.

Tocynnau ar gael Ddydd Llun 24 Chwefror

Register Now

Dydd Iau 12 Mawrth

Global Wales
Academaidd Ac Ymchwil

Trafodaeth ford gron ar gydweithio ar ymchwil yn y dyfodol rhwng prifysgolion Cymru ac Iwerddon.

09:00 - 12:00

Read More of Trafodaeth ford gron ar gydweithio ar ymchwil yn y dyfodol rhwng prifysgolion Cymru ac Iwerddon.

Bydd y digwyddiad hwn yn edrych ar gydweithio rhwng prifysgolion Cymru ac Iwerddon yn y dyfodol. Mae Prifysgolion Cymru a nifer o brifysgolion yng Nghymru wedi bod yn rhan o drafodaethau a gynhaliwyd gan Siambr Fasnach Prydain ac Iwerddon i ystyried ffyrdd o gynyddu dulliau cydweithio a sut y gall prifysgolion Iwerddon a'r DU gydweithio ar ôl Brexit. Er mwyn datblygu'r hyn sydd hyd yma wedi bod yn drafodaethau cadarnhaol iawn, rydym yn cynnal y digwyddiad bord gron bach hwn, a hynny ar lefel uchel, i drafod sut y gallwn adeiladu ar gryfderau presennol rhwng Cymru ac Iwerddon, megis prosiectau a ariennir gan Interreg, a'r camau nesaf i gynyddu'r ffyrdd y mae ein gwledydd yn gweithio gyda'i gilydd ac yn cefnogi'r gwaith o gyflawni strategaeth ryngwladol newydd Llywodraeth Cymru. Bydd Cymru Fyd-eang hefyd yn lansio cronfa Symudedd Ymchwil Cymru Fyd-eang newydd sy'n cefnogi ymchwilwyr i deithio i sefydliadau partner i hwyluso cyfleoedd ymchwil. Gellir defnyddio'r gronfa hefyd i gynorthwyo ymchwilwyr o sefydliadau partner i deithio i Gymru i gyfarfod ag ymchwilwyr yng Nghymru.

Drwy wahoddiad yn unig

Kizzy Crawford
Diwylliant A'r Celfyddydau

Kizzy Crawford Perfformiad

12:30 - 13:30

Read More of Kizzy Crawford Perfformiad

Perfformiadau cerddoriaeth fyw gan y cantores-gyfansoddwr Kizzy Crawford.

Mae Kizzy Crawford yn gantores-cyfansoddwraig Gymreig/Bajan o Ferthyr Tudful sy’n canu yn Saesneg a Chymraeg trwy blethu jazz, enaid a gwerin. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Kizzy wedi perfformio mewn nifer o wyliau gan gynnwys Gŵyl Gwerin Caergrawnt, Jazz Cheltenham, Gŵyl Rhif 6, Womex, Gŵyl Sŵn, Gŵyl Cornbury Hay, How The Light Gets In a pherfformiwyd fel artist gwadd gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Digwyddiad am ddim

National Dance Company Wales
Celfyddydau Ac Iechyd

Celfyddydau ac Iechyd: Fearghus Ó Conchúir, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

15:00 - 15:45

Read More of Celfyddydau ac Iechyd: Fearghus Ó Conchúir, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Fearghus Ó Conchúir, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, am y gwaith canmoladwy'r cwmni yn y celfyddydau ac iechyd a dangosiad arbennig o'u ffilm Reflections.

Drwy wahoddiad yn unig

Horizons Wide Open
Diwylliant A'r Celfyddydau

Gwylio’r Gorwel | Horizons: Trafodaeth bord gron i archwilio cyfleoedd rhyngwladol rhwng y sectorau celfyddydau a diwylliannol yng Nghymru ac Iwerddon.

16:30 - 18:00

Read More of Gwylio’r Gorwel | Horizons: Trafodaeth bord gron i archwilio cyfleoedd rhyngwladol rhwng y sectorau celfyddydau a diwylliannol yng Nghymru ac Iwerddon.

Digwyddiad rhwydweithio a thrafodaeth bord gron er mwyn archwilio syniadau a chyfnewid arferion ar ddatblygu rhwydweithiau, partneriaethau a chyfleoedd teithiol rhwng Cymru, Iwerddon a thu hwnt.

Mewn partneriaeth â Diwylliant Iwerddon.

Drwy wahoddiad yn unig

Gŵyl y Gorwel: a special evening of art, language, music and conversation
Diwylliant A'r Celfyddydau

Gŵyl y Gorwel: noswaith arbennig o gelf, iaith, cerddoriaeth a sgyrsiau

18:30 - 21:00

Read More of Gŵyl y Gorwel: noswaith arbennig o gelf, iaith, cerddoriaeth a sgyrsiau

Fel rhan o Wythnos Cymru yn Nulyn, cyflwynir Celfyddydau Rhyngwladol Cymru; Gŵyl y Gorwel, noswaith arbennig o gelf, cerddoriaeth, iaith a sgyrsiau gydag artistiaid blaenllaw ac arweinwyr diwylliannol o Gymru i dyfu cydweithrediad rhwng ein chwaer genhedloedd a thu hwnt.

Dewch i ddangosiad cyntaf Ewrop ffilm sain animeiddiedig Rhys a Meinir, gan Cian Ciaran (cyfansoddwr, cyfansoddwr caneuon, cynhyrchydd ac un rhan o bump o’r Super Furry Animals) a Bait Studio. Gan gynnwys trac sain wedi’i recordio a berfformiwyd gan Gerddorfa Genedlaethol Cymru’r BBC a cherddi comisiwn wedi’i hadrodd gan Rhys Ifans (Harry Potter and the Deadly Hallows, The Amazing Adventures of Spiderman a’i rhan newydd, Atticus Finch yn yr addasiad To Kill A Mockingbird yn y West End). Mae Rhys a Meinir yn codi ias a chyfleu drama'r stori Gymraeg hynafol hon. Cyflwynwyd gan Cian Ciaran gyda Holi ac Ateb.

Bedwar diwrnod cyn rhyddhau ei thrydydd albwm hir-ddisgwyliedig Mai, bydd Georgia Ruth yn perfformio’n fyw ac yn tynnu o ddylanwadau gwerin i greu sain unigryw a chymhellol “… talent prin, sy’n gwneud i groesi ffiniau iaith, arddull ac oedran ymddangos yn rhwydd.” Andy Gill, The Independent.

Gyda chelf ddigidol wedi’i greu a’i chynhyrchu gan Mark James (Cynhyrchydd ffilm PANG! Gruff Rhys, s’n cael ei dangos ar ddydd Gwener 13eg Mawrth fel rhan o Wythnos Cymru a chyn perfformiad byw gan Gruff Rhys yng ngŵyl Dublin’s St Patrick) a gyda sgyrsiau wedi’u harwain gan Huw Stephens o BBC Radio 1 a 6 ac Eluned Haf o Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, mi fydd hi’n noson lawn syndod. Mae wedi’i anelu at arweinwyr diwylliannol, buddsoddwyr celf a chreadigol, artistiaid (pob ffurf ar gelf) a chynhyrchwyr creadigol sydd am gael eu hysbrydoli i gyd-greu y tu hwnt i’r gorwel.

Bydd Cwmnïau Cenedlaethol, lleoliadau a gwyliau o Gymru ynghyd â chefnogwyr o Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Celfyddydau Iwerddon, Cyngor Prydain, Diwylliant Iwerddon, Creadigol Cymru a Llywodraeth Cymru yn ymuno â Chymru Celfyddydau Rhyngwladol.

Drwy wahoddiad yn unig

Dydd Gwener 13 Mawrth

The Clwstwr programme
Diwydiannau Creadigol

Y rhaglen Clwstwr: Lle mae syniadau'n ffynnu

07:30 - 09:30

Read More of Y rhaglen Clwstwr: Lle mae syniadau'n ffynnu

Dysgwch fwy am fuddsoddiad £10,000,000 ym maes ymchwil a datblygu yn niwydiant sgrin De Cymru o dîm clwstwr o Gaerdydd.

Drwy wahoddiad yn unig

British Irish Chamber of Commerce
Busnes Y Celfyddydau A Diwylliant

Siambr Fasnach Prydain-Iwerddon - Cyfarfod y Pwyllgor Diwylliant, y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth

10:00 - 11:30

Gruff Rhys Pang!
Diwylliant A'r Celfyddydau

Gruff Rhys: dangosiad PANG! a sgwrs rhwng Gruff a darlledwr BBC Radio 1 a 6, Huw Stephens.

12:30 - 14:00

Read More of Gruff Rhys: dangosiad PANG! a sgwrs rhwng Gruff a darlledwr BBC Radio 1 a 6, Huw Stephens.

Dangosiad arbennig iawn o PANG!, y ffilm i gyd-fynd ag albwm newydd Gruff Rhys, a sgwrs rhwng Gruff a’r darlledwr BBC Radio 1 a 6, Huw Stephens.

Mewn partneriaeth â Rough Trade Records a Gŵyl St Patrick.

Digwyddiad am ddim

Register Now